smluvní podmínky

Sem vložte podnadpis

Smluvní podmínky pronájmu roubenky Peciválka

Verze: 03/21

1.Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pronájem nemovitosti objektu roubenky "Peciválka" na adrese Horní Polubný 954 okres Jablonec nad Nisou ("pronajímatel"). Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně pronajímatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pronájem. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník"). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pronájmu, tedy svoje hosty, je oprávněn jednat jejich jménem, a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k pronajímateli. Potvrzením rezervace pronájmu nemovitosti, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Tato smlouva je zároveň ubytovacím řádem pro daný objekt.

2.Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a pronajímatelem vzniká potvrzením rezervace v roubence Peciválka, Horní Polubný 954 okres Jablonec nad Nisou ze strany zákazníka odesláním vyplněného dotazu na volný termín a odsouhlasením smluvních podmínek pronájmu nebo jiným způsobem (např. SMS zprávou, telefonicky, emailem) a uhrazením zálohy/celé částky za pronájem, tak jak je uvedeno v článku 3, bod 3.4 těchto smluvních podmínek. Zákazník uhradí zálohu/celou částku za pronájem ve prospěch bankovního účtu pronajímatele, a to pouze z jednoho účtu zákazníka, který objednává pronájem nikoliv po částech z jednotlivých účtů hostů. Zákazník i pronajímatel souhlasí s využitím elektronické (e-mailové) komunikace.

3.Cena pronájmu a platební podmínky

Cenou pronájmu se rozumí cena uvedená v platném ceníku na webových stránkách www.roubenkapecivalka.cz a v následném informačním emailu, který obdrží zákazník od pronajímatele s přesně vyčíslenou nebo potvrzenou částkou v korunách českých. Tento email obdrží zákazník co nejdříve (zpravidla do jednoho pracovního dne) a to po obdržení dotazu na volný termín zákazníkem. Na základě vzájemné dohody pronajímatel pošle zákazníkovi Smlouvu o krátkodobém pronájmu výše uvedené nemovitosti. Smlouva obsahuje přesný termín reservace/pronájmu, částku za pronájem, číslo bankovního účtu a nezbytné informace. Zákazník smlouvu po vyplnění svými údaji správnými údaji pošle zpět podepsanou.

3.1. Cena pronájmu zahrnuje

• cena za pronájem objektu je do 10 osob včetně dětí, každá další (osoba musí být předem schválená pronajímatelem) je za příplatek =500Kč/noc

• wifi s připojením na internet

• používání sauny

• povlečení na lůžkoviny, zapůjčení fénu, ručník a osuška v sadě na osobu a týden.

• toaletní a hygienické potřeby, (tzv. startovací balíček)

• využití nabíjecí stanice pro elektromobily / spotřebovaná energie je započtená do celkové spotřeby

• využití venkovní terasy a zahrady a od listopadu 2021 i letní kuchyně a zahradní domek.

• využití dřevníku zejména pro úschovu lyží a kol

• závěrečný úklid chalupy, zákazník předává celý objekt základně uklizen. tz. sundané povlečení, umyté uklizené nádobí nebo v zapnuté myčce, vynesení a odvezení odpadků, veškeré věci vrácené na své místo

• závěrečný odvoz odpadků / v průběhu pobytu si však zákazník odváží sám v předepsaných pytlech komunální odpad na obcí určené místo, kde se zároveň třídí plast, papír a sklo. Svozové místo je na hlavním parkovišti u kostela.

3.2. Cena pronájmu nezahrnuje

• rekreační poplatek obecnímu úřadu 20Kč/osoba/den (cena pro rok 2020)

• elektrická energie spotřebována nad 50 kWh/den (elektřina 6 Kč/kWh)

• dřevo do kamen při neobvyklé spotřebě (přepravka á 50Kč)

Další služby, kávové kapsle, které nejsou v ceně pronájmu zahrnuty se platí v hotovosti pronajímateli před odjezdem po předchozí domluvě.

3.3. Kauce

Při předávání klíče od nemovitosti, je zákazník povinen uhradit pronajímateli nebo osobě jím pověřené vratnou kauci 5.000, - Kč, a to buď formou složení hotovosti nebo bankovním převodem před příjezdem. Kauce slouží pouze jako garance úhrady, spotřebované elektrické energie a na pokrytí případných škod. Při uhrazení čerpaných extra služeb bude v den odjezdu tato kauce vrácena. Záloha bude zákazníkovi vrácena na účet převodem v den odjezdu pronajímatelem v případě, že zákazník nezpůsobil žádnou škodu v objektu, nenavýšil spotřebu energie a spotřeby dřeva nad stanovený limit a předal chalupu v poklizeném stavu. V případě škody je pronajímatel oprávněn ponížit zálohu o částku rovnající se výši způsobené škody. Bude-li záloha nedostatečná, řídí se náhrada škody podle bodu 4.2. těchto smluvních podmínek.

3.4. Úhrada pronájmu

Zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pronájmu do tří dnů ode dne odeslání potvrzení rezervace emailem. Zbývající doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30dní před dnem určeným jako nástup k pronájmu. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pronájmu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a pronajímatel uzavřené a nemovitost bude nabídnuta ostatním zájemcům.

4.Povinnosti zákazníka

• Poskytnout pronajímateli součinnost, která je potřebná k řádnému poskytnutí pronájmu.

• Dostavit se ve stanoveném termínu, zejména odpovědná osoba ve vztahu k pronajímateli.

• Identifikovat se platným dokladem. V případě, že zákazník odmítne předložit osobní doklad, pronajímatel mu není povinen poskytnout pronájem, ani vrátit již uhrazenou částku za pronájem.

• Řídit se návody a pokyny pronajímatele a jím pověřených pracovníků.

• Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku pronajímatele.

• Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku pronajímatele.

• Řádně užívat prostory objektu, dodržovat v nich pořádek a čistotu.

• Při odchodu z objektu a jeho prostor uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře a na terasu.

• Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v objektu a v jeho prostorách.

• Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo jeho host způsobil.

• neopouštět objekt, pokud nejsou kamna úplně vyhasnutá.

• nemanipulovat s otevřeným ohněm, nepoužívat svíčky - v objektu jsou jen jako dekorace.

4.1 Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele:

• Provádět podstatné změny v roubence/objektu (stěhovat nábytek apod.)

• Používat v roubence vlastní spotřebiče, případně si nechat schválit pronajímatelem

• Přenechat pronájem objektu jiné osobě, čí ubytovávat cizí osoby.

4.2. Vzniklé škody způsobené zákazníkem

Každý má právo způsobit škodu vlastní nepozorností nebo neopatrností. Zrovna tak má povinnost vzniklou škodu uhradit. Zákazník si ve vlastním zájmu překontroluje zařízení a případné nedostatky nahlásí pronajímateli během prvního dne. Pokud následně vzniknou libovolné škody na vybavení exteriéru a interiéru, zákazník je povinen tyto neprodleně uhradit v plném rozsahu. Případné silné znečištění lůžkovin (zvratky, výkaly, krev apod.) je zpoplatněno částkou 2.500 Kč/sada. Významné znečištění interiéru nebo exteriéru je zpoplatněno částkou dle faktury úklidové služby. Ztráta klíče je zpoplatněna částkou 2.000 Kč/ks. Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách pronajímaného zařízení roubenka Peciválka, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude objekt/pokoj/relaxační prostor vyřazen kvůli vzniklé škodě z provozu. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby využívající objekt se zákazníkem.

5.Povinnosti, práva a odpovědnost pronajímatele

5.1. předání prostor pronajímatelem a jeho správa

Pronajímatel je povinen odevzdat zákazníkovi nemovitost a její prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s pronájmem. Pronajímatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat prostory objektu v řádném technickém a hygienickém stavu. Zákazník přitom souhlasí s tím, že po celou dobu trvání pronájmu má pronajímatel, popř. jím pověřená osoba (údržbář, zaměstnanec bezpečností agentury, úklid ap.) právo vstupu do objektu za účelem výkonu svých služebních povinností. Pronajímatel má právo, aby provedl po ukončení pronájmu zákazníka, prohlídku nemovitosti a její prostory v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení. Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

5.2. Osobní data zákazníka

Zákazník s odesláním vyplněného dotazu a rezervace emailem zároveň potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence případných ubytovaných osob, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

6. Pronájem - ubytovací řád

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k pronájmu, jakož i společné prostory objektu. Na začátku pronájmu obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit pronajímateli při ukončení pronájmu. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou hosté zákazníka. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč/ks; tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.

6.1. Nástup k pronájmu

Pronajímatel pronajme objekt zákazníkovi od16:00 hodin příslušného dne nástupu k pronájmu a zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení pronájmu nejpozději do 10.30 hodin. Přesnou hodinu pronájmu příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s pronajímatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pronájmu, dle platného ceníku.

6.2. Internet

V celém objektu je k dispozici Wi-Fi s připojením na internet. Heslo obdrží zákazník při příjezdu. Špatné počasí nebo přetížení zákazníkem může způsobit snížení kvality.

6.3. Domácí mazlíčci

Po celou dobu pronájmu není povolen pobyt či návštěva objektu domácími mazlíčky.

6.4. Kouření, drogy, alkohol

Uvnitř celého objektu platí zákaz kouření. Objekt je vybaven detektory kouře v sednici a v prvním patře. Každé porušení zákazu je penalizováno částkou 3000,- KČ objekt je napojen na centrální pult a může dojít k výjezdu bezpečnostní agentury, či hasičské záchranné jednotky. Veškeré tyto neoprávněné výjezdy je zákazník povinen uhradit. Pohodu s cigaretou, dýmkou, doutníkem si zákazník může dopřát na terase nebo pod pergolou. Platí zákaz používání všech drog s výjimkou alkoholu.

6.5. Noční klid

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zákazník povinen dodržovat noční klid.

6.6. Uložení sportovního vybavení

Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno místo v dřevníku, který je zamykatelný a vybaven alarmem.

6.7. Cennosti

Pronajímatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Pronajímatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

6.8. Hygiena a bezpečnost v domě a v sauně

V domě nechodíme v botách. Přezouváme se, boty zůstávají v chodbě. Podlahy jsou vyhřívané. Objekt je zónou klidu, hlasitá reprodukovaná hudba není povolena. Je zakázáno používat skleněné nádobí v sauně a je nutné se řídit hygienickými a bezpečnostními pokyny.

6.9. Topení v kamnech

Při topení v kachlových kamnech ve světnici dbejte maximální obezřetnosti a dvířka řádně zavírejte. Pronajímatel při předávání zaškolí zákazníka, jak správně topit v kamnech. Rozdělávání ohně za účelem opékání je v kamnech zakázáno. Dřevo je k dispozici u pronajímatele. Objekt můžete opustit pouze při úplném vyhasnutí kamen.

6.10. Hasicí přístroj

Je k dispozici v technické místnosti pod schody. V případě vzniku požáru je zákazník nebo kdokoliv jiný povinen okamžitě kontaktovat linku 150 a nahlásit adresu Horní Polubný 954.

6.11. Kamerový systém

Z bezpečnostních důvodů a na ochranu zákazníků je v exteriéru chalupy instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti a soukromí.

6.12. Třídění odpadů

Třídíme odpad, protože jsme zodpovědní vůči planetě Zemi. Na tříděný odpad jsou v dřevníku připravené nádoby. Modrá na papír, žlutá na PET lahve, oranžová na kartony od nápojů, zelená na ostatní domovní plasty, černá na směsný odpad. Dále třídíme a odvážíme kapsle použité v kávovaru.

6.13. Čistírna odpadních vod

Pro plynulý chod ČOV je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu. Jedlé oleje vylejte do kompostéru, a vhoďte do něj také ubrousek, kterým jste pánev vytřeli. Dále je do ČOV zákaz vhazování pevného odpadu (nerozložitelný materiál jako jsou plenky, hygienické vložky, kondomy, uchošťoury, vlhčené papírové ubrousky, fólie apod.) do WC a odpadů. Všechny tyto předměty jsou snadno viditelné po otevření víka ČOV.

6.14. Vinotéka

platí se při odjezdu dle skutečné spotřeby a konzumace. Cena 150 kč láhev. Nyní momentálně k dispozici k dispozici cca od 11/2021

6.15. Parkování

Parkování pro 3 vozy je zajištěno bez poplatku na parkovišti před domem. Parkoviště je střežené kamerovým systémem, pronajímatel však neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

6.16. Respekt k sousedům

Na terase a zahradě není povolena reprodukovaná hudba. V letním období jen tichá hudba s ohledem na komfort sousedů v okolních domech. Žádná hudba ani jiný hluk po 22:00. ohňostroje a jiné výbušné a hlučné "hračky" jsou u nás zakázány pod pokutou 10.000kč. Zásah Policií ČR na základě rušení nočního klidu, je důvod k ukončení smluvního vztahu a pobytu zákazníka.

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

7.1. Změny ve smlouvě

Je-li pronajímatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

7.2. Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele

Pronajímatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou. V takovém případě si pronajímatel vyhrazuje právo ukončení pronájmu zákazníka před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho plynula povinnost hradit zákazníkovi již uhrazenou částku za pobyt. Důvodem k ukončení pronájmu je také pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení inventáře. Takové odstoupení ze strany pronajímatele nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit veškeré pohledávky z této smlouvy. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a doručuje se druhé smluvní straně e-mailem.

7.3. Odstoupení ze strany zákazníka-Storno podmínky

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími podmínkami, které stanovují výši stornovacích poplatků:

  1. 60 dnů a více před termínem nástupu - 25 % ze smluvní ceny nájmu;
  2. 59-30 dnů před termínem nástupu - 50 % ze smluvní ceny nájmu;
  3. 29-14 dnů před termínem nástupu - 75 % ze smluvní ceny nájmu;
  4. 13 a méně dnů - 100 % ze smluvní ceny nájmu.

Storno poplatek hradí nájemce při zrušení rezervace jen v případě, že chalupa nebude pronajata po celou dobu nájmu třetí osobě.

V případě předčasného ukončení či přerušení pronájmu bez zavinění na straně pronajímatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu pronájmu, ani její poměrnou část.

8. Pojištění

Nemovitost je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele nebo poškození zdraví nájemce. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.

8.1. Pojištění nájemce

podpisem smlouvy o nájmu potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu, a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

8.2. Způsobená škoda

O případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

8.3. Součinnost a hlášení škody

Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

9. Vybavení nemovitosti

Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku - INVENTÁŘE, který je volně dostupný v objektu. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, je nájemce povinen uhradit škodu v hotovosti při předání objektu. K tomuto účelu slouží kauce ve výši 5.000 Kč, kterou skládá nájemce při převzetí objektu. V případě, že bude škoda vyšší než kauce 5.000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešena Policií ČR.

10. Souhlas se smluvními podmínkami

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pronájmy v objektu roubenka Peciválka a vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2021 Potvrzením rezervace a zaplacením pronájmu objektu roubenky, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami a stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pronájmu akceptuje. Tato smlouva mezi zákazníkem a pronajímatel a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Česká verze smlouvy je závazná.

Spotřeba elektrické energie / Electricity consumption 1kW/h = 6Kč

Výchozí stav / Start (kW/h):

T1 Konečný stav / End (kW/h):

T2 Výchozí stav / Start (kW/h):

T2 Konečný stav / End (kW/h):

CUSTOMER IDENTIFICATION

DATE:

Name and Surname

ID(any document)

Address

Mobile phone/ E-mail

Podpis: -zákazník /Customersignature

-Pronajímatel / Landlord